Case Study

Voor u als ondernemer kan ON Flow heel wat verschillende werkzaamheden uitvoeren. Onderstaand volgt een opdracht uit de praktijk zoals wij die voor een van onze klanten hebben uitgevoerd. Dimasco B.V. verzocht ons om de mogelijkheden tot aankoop van Restaurant De Vlieger te onderzoeken.
 
Quick Scan
 
De eerste vraag van Dimasco B.V. was of exploitatie van het door verkopers aangeboden restaurant van dusdanige aard was dat een winstgevende exploitatie mogelijk was. Daartoe voerde ON Flow op de ter beschikking gestelde gegevens een Quick Scan uit. Het resultaat van deze Quick Scan laat op eenvoudige wijze de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden zien.
 
Plan van aanpak
 
Nu uit de Quick Scan een rendabele exploitatie van het restaurant tot de mogelijkheden behoorde, werd met Dimasco B.V. een plan van aanpak afgesproken. In het plan van aanpak wat wij voor Dimasco B.V. samenstelde kwamen de volgende onderdelen aan de orde;
â?¢ onderhandeling met de verkopende partij,
â?¢ de samenstelling van koopovereenkomst, geheimhoudings- en intentieverklaringen,
â?¢ het uitvoeren van een due diligence,
â?¢ het onderbrengen van de exploitatie  in bestaande of nieuw op te richten onderneming,
â?¢ samenstelling van ondernemingsplannen,
â?¢ de financiering en de besprekingen met banken,
â?¢ de exploitatie van de aankoop van het restaurant
 
Onderhandelingen
 
Samen met Dimasco B.V. werden de onderhandelingen met de verkopende partij gevoerd. Niet alleen de prijs is belangrijk, maar zeker ook de voorwaarden waaronder een eventuele koop gaat plaatsvinden. In deze fase is het ook van het grootste belang goed te definiëren wat er gekocht gaat worden. Dat de prijs naar beneden werd bijgesteld is natuurlijk een goed resultaat, maar onze inbreng betekende voor Dimasco B.V. dat duidelijke afspraken werden gemaakt die in het verdere verloop van het koopproces er voor zorgde dat er geen vertragingen optraden.
 
Samenstelling koopovereenkomsten e.d.
 
ON Flow verzorgde gedurende het hele proces de meeste van de overeenkomsten. Startend met een geheimhoudingsverklaring voordat de onderhandelingen begonnen om te voorkomen dat er voortijdig gegevens op straat komen te liggen. Na de eerste gesprekken hebben wij de gemaakte afspraken en/of voorwaarden waaronder de koop van het restaurant zou plaatsvinden vastgelegd in een intentieverklaring. En uiteindelijk werd de definitieve koopovereenkomst door ons vervaardigd.
 
Due Diligence
 
Tijdens de onderhandelingen adviseerde ON Flow om in de samen te stellen intentieverklaringen de voorwaarde tot een Due Diligence onderzoek op te nemen. Dit advies werd opgenomen om zo veel als mogelijk zekerheid te verkrijgen of de verstrekte gegevens door de verkopende partij als basis gebruikt konden worden. Verder is zoâ??n onderzoek van belang om te beoordelen of de wisseling van eigenaren van het restaurant invloed zou hebben op de exploitatie in de komende jaren. Voor Dimasco B.V. voerde wij de Due Diligence op de boeken van het restaurant uit. Verder werd de waarde van het onroerend goed door een makelaar/taxateur vastgelegd.
 
Advisering onderbrengen exploitatie
 
ON Flow heeft voor Dimasco B.V. een advies uitgebracht inzake het onderbrengen van de exploitatie van het restaurant. Om de risicoâ??s van eventuele â??lijken in de kastâ? zo veel mogelijk uit te sluiten werd in dit geval geadviseerd om de koop van het restaurant middels een activa/passiva transactie in een nieuw op te richten B.V. onder te brengen. Wij regelden alle zaken met de notaris om de besloten vennootschap op tijd op te richten.
 
Ondernemingsplannen
 
Om de benodigde financiering rond te kunnen krijgen, maar zeker ook om de exploitatie te kunnen managen, werd door ons de ondernemingsplannen voor een periode van 5 jaar opgesteld.
 
 
Bespreking met de banken
 
Samen met Dimasco B.V. werd door ons de besprekingen met de bank gevoerd. Niet zonder trots kunnen wij vermelden dat onze aanpak leidde tot het predikaat â??Case van de maandâ?. De financiering kwam uiteindelijk rond, waarbij tevens gebruik werd gemaakt van door de overheid verstrekte garantie.
 
Exploitatie
 
Uiteindelijk was aan alle voorwaarden voldaan, de koop was een feit en de exploitatie kon beginnen. Daartoe werd door ON Flow de administratie opgezet en werd met de klant de flow van alle activiteiten afgesproken en vastgelegd. De arbeidsovereenkomsten met het overgenomen personeel werden opgesteld en een salarisadministratie werd ingericht. Ten behoeve van de Arbo-wet werd een risico-inventarisatie uitgevoerd.
 
Applicatieservices
 
Nu de exploitatie geheel operationeel is heeft de klant binnen 10 werkdagen na afloop van de kalendermaand de volledige gegevens over de exploitatie van de afgelopen periode. Verder verzorgt ON Flow iedere maand, kwartaal en jaar alle belastingaangiftes. Verder worden alle verplichtingen 

Om privacy redenen zijn de namen van de klanten vervangen.